Lao động, thương binh và xã hội

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Bưu chính

I

Lĩnh vực Người có công

1

2.001382.000 .00.00.H47

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

X

X

X

2

1.003337.000 .00.00.H47

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

X

X

X

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

3

1.001699.000 .00.00.H47

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

X

X

X

4

1.001653.000 .00.00.H47

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

X

X

X

5

2.000751.000 .00.00.H47

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

X

X

X

6

2.000744.000 .00.00.H47

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

X

X

X

7

2.000602.000 .00.00.H47

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

X

X

X

8

2.000355.000 .00.00.H47

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

X

X

X

9

1.000506.000 .00.00.H47

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

X

X

X

10

1.000489.000 .00.00.H47

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

X

X

X

III

Lĩnh vực Trẻ em

11

1.004946.000 .00.00.H47

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

X

X

X

12

1.004944.000 .00.00.H47

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

X

X

X

13

2.001947.000 .00.00.H47

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

X

X

X

14

1.004941.000 .00.00.H47

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

X

X

X

15

2.001944.000 .00.00.H47

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

X

X

X

16

2.001942.000 .00.00.H47

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

X

X

X

IV

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

17

1.000132.000 .00.00.H47

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

X

X

X

18

1.003521.000 .00.00.H47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

X

X

X

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 •   08/11/2023 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.000132.000.00.00.H47
Số quyết định:2342/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 •   08/11/2023 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001942.000.00.00.H47
Số quyết định:2342/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 •   08/11/2023 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001944
Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 •   08/11/2023 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.004941
Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 •   08/11/2023 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001947
Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 •   08/11/2023 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.004944
Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 •   08/11/2023 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.004946.000.00.00.H47
Số quyết định:2342/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em

Các tin khác

ĐIỀU HÀNH
Qoffice
dịch vụ công tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Danh bạ điện thoại
Hệ thống văn bản
Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay839
 • Tháng hiện tại1,526
 • Tổng lượt truy cập928,055
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây