UBND xã Quế Hiệp thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021

Thứ tư - 25/05/2022 13:51 1.713 0
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ HIỆP THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG NĂM 2021
Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong năm qua, với tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Quế Hiệp đã ra sức khắc phục những khó khăn, phát huy mọi nguồn lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng. Cùng với việc phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, sự đóng góp to lớn của nhân dân đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã ngày một sôi nổi, nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến được duy trì và phát huy theo phương châm “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực” theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị đề ra.
Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành và trên từng lĩnh vực cụ thể. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… và mang lại kết quả thiết thực.
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Tập trung chỉ đạo áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đư­a các loại giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, bám sát lịch thời vụ, đầu t­ư thâm canh, tích cực phòng trừ sâu bệnh, điều tiết tưới nước một cách hợp lý nên sản xuất đạt được những kết quả khá toàn diện. Triển khai thực hiện năm thứ 4 và hoàn thành đề tài phục tráng cây Nếp Đắng tại thôn Lộc Thượng. Tổng đàn gia súc 1.679 con (Đàn trâu 427 con, đàn bò 523 con, đàn lợn 729 con). Tổng đàn gia cầm 15.400 con. Tổ chức tiêm phòng gia súc 2 đợt trên đàn trâu, bò với 2.225 liều; vắc xin dịch tả lợn 1000 liều; vắc xin dại chó 50 liều. Việc trồng, quản lý và bảo vệ rừng đư­ợc triển khai đồng bộ nhân dân hưởng ứng tích cực. Việc khai thác gỗ rừng trồng được tập trung chỉ đạo thực hiện đã tổ chức khai thác được khoản hơn 27.000 tấn. Phối hợp với Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tận thu được 1.327 kg nhựa thông tại thôn Nghi Sơn. Công tác kiểm soát chi, quản lý quỹ ngân sách, huy động vốn, thanh toán với kho bạc nhà nư­ớc đ­ược thực hiện chặt chẽ đúng luật và kịp thời. Làm tốt công tác lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh biến động, gia hạn, thừa kế, chuyển nhượng và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Hợp đồng với Công ty môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển 650 khối rác thải sinh hoạt.
 Hưởng ứng phong trào“cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới“. Qua rà soát, hiện nay cơ bản 2 tiêu chí còn lại trong 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt theo kế hoạch đề ra. Tổ chức triển khai các nội dung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trung Hạ theo phương án đã được phê duyệt. Hiện nay, qua rà soát đánh giá đã đạt 9/10 tiêu chí. Tổ chức xây dựng phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Lộc Thượng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai các nội dung theo phương án đã phê duyệt.  
Công tác bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững ổn định, duy trì tốt chế độ trực SSCĐ các ngày lễ, ngày tết. Tổ chức tốt việc đăng ký NVQS cho nam công dân trong độ tuổi 17, lên trạm đạt 100% kế hoạch. Tổ chức khám tuyển NVQS, làm tốt công tác quản lý và giao quân 8/7 TN vượt chỉ tiêu huyện giao.  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân đư­ợc chú trọng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo  của công dân đư­ợc duy trì th­ường xuyên. Từ đầu năm đến nay tổ tiếp dân xã đã tổ chức tiếp đ­ược 6 lư­ợt người. Nhìn chung các đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo giải quyết đảm bảo thẩm quyền và thủ tục theo luật định. UBND xã luôn tăng c­ường công tác kiểm tra phát huy dân chủ cơ sở, lắng nghe tâm tư­, nguyện vọng của nhân dân nên việc chỉ đạo điều hành đư­ợc kịp thời có hiệu quả, sát thực tế. Thư­ờng xuyên phối hợp với UBMT và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các chủ tr­ương, Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã và của cơ quan cấp trên góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP. Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy nhà nước được tập trung chỉ đạo kịp thời đảm bảo quy trình. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 HĐND khoá XIII; kỳ họp thứ 16 HĐND khoá XIII tổng kết hoạt động HĐND xã nhiêm kỳ 2016-2021; xây dựng kế hoạch giám sát của HĐND xã năm 2021. Phối hợp với TT. HĐND, UBMTTQVN xã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất, thứ 2 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc quản lý, xét nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công tác ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương 3 nhất của Huyện ủy và Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị. Điều chỉnh, bổ sung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đi vào hoạt động hiệu quả hơn...
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực ,con cháu hiếu thảo”, Dòng họ tự quản”; phong trào “vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng mái ấm tình thương, mô hình nàng dâu hiếu thảo, “hũ gạo tình thương“; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm chỉ đạo… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.
Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ các phong trào thi đua, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động đã góp phần truyền lửa để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, từ đó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Điển hình như ông Đinh Hữu Khánh, Trần Nam Huân, Trần Phước Thành, Đặng Xuân Thanh, Nguyễn Nhơn, Nguyễn Y, Trần Đắc Khởi; các tập thể thôn Nghi Sơn, Trung Hạ, Lộc Thượng và Trạm y tế xã…
Tóm lại, các phong trào thi đua được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. Công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất... đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất và công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả trên là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả:   Đinh Thị Nguyệt Kiều

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
ĐIỀU HÀNH
Qoffice
dịch vụ công tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Danh bạ điện thoại
Hệ thống văn bản
Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay896
  • Tháng hiện tại1,583
  • Tổng lượt truy cập928,112
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây